U bevind zich hier » Home » Assortiment » »
Openingstijden:
Dinsdag 10.00u tot 17.00u
Woensdag 10.00u tot 17.00u
Donderdag 10.00u tot 17.00u
Vrijdag 10.00u tot 17.00u
Laanstraat 78
3762 KE Soest
035 60 122 45
 
Assortiment

Klik op de assortimentssoort om te zien welke materialen wij in de winkel hebben om ze te bekijken en direct te bestellen.

 
voorwaarden
Verkoop- en betalingsvoorwaarden:
Alle bedragen zijn inclusief BTW (21 %). Bestellingen worden in principe binnen 1 week na betaling geleverd. Lees ook de onderstaande Algemene Voorwaarden, hierin staan ook de betalingsvoorwaarden beschreven.

Algemene voorwaarden:
Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:"Kreawereld.nl"
K.V.K. nr: Gooi – en Eemland 31044944
1.2 "de koper": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van "Kreawereld.nl’’
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kreawereld.nl. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kreawereld.nl zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft Kreawereld.nl het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst tussen Kreawereld.nl en de koper komt tot stand nadat Kreawereld.nl de aanvaarding van haar aanbod door de koper online heeft bevestigd en de koper de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betalingscondities
3.1 De door Kreawereld.nl in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's(€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Kreawereld.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Kreawereld.nl van de prijsverhoging.
3.4 Alle bestellingen zullen door de koper vooraf worden betaald, of na eenmalige machtiging. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd volgens onze condities (artikel 4) voorzien van duidelijke factuur of pakbon.

Artikel 4 - Levering / leveringstermijnen
4.1 De door Kreawereld.nl opgegeven uiterlijke levertijd van 30 dagen zal nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het vooruitzicht op een niet tijdige levering zal Kreawereld.nl de koper om een langere levertermijn verzoeken. Wanneer de producten niet binnen de gestelde levertermijn geleverd kunnen worden heeft de koper het recht de koop te ontbinden en zal binnen 14 dagen na reclamering het reeds vooruitbetaalde bedrag worden geretourneerd.
4.2 Kreawereld.nl behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.3 Kreawereld.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.4 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 In geval van tijdelijke overmacht is Kreawereld.nl gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de De koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
5.2 De koper is, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Kreawereld.nl totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Kreawereld.nl zijn voldaan.

Artikel 7 - Risico
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment van levering in de zin van artikel 4.2.

Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kreawereld.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Kreawerels.nl garandeert niet dat de aan de koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Kreawereld.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9 - Niet goed-geld terug
9.1 De koper onderzoekt de producten na ontvangst direct op uitwendige beschadigingen en het compleet zijn. Indien de producten beschadigd of incompleet zijn geleverd moet door de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst contact op worden genomen met Kreawereld.nl Afhandeling geschiedt zoals beschreven onder 9.2
9.2 Kreawereld.nl staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kreawereld.nl betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door Kreawereld.nl uitsluitend geaccepteerd indien het produkt is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Kreawereld.nl zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.3 Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen tien (10) dagen na aflevering aan Kreawereld.nl te retourneren. Retourzendingen worden door Kreawereld.nl uitsluitend geaccepteerd indien het produkt onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Kreawereld.nl zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Artikel 10 - Bestellingen / communicatie
Kreawereld.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Kreawereld.nl , dan wel tussen Kreawereld.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Kreawereld.nl.

Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een tijdelijk bestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk en zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.

Artikel 12 - Klachten en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Kreawereld.nl onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.
12.2 Kreawereld.nl wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.

Artikel 13 - Klantenservice
Klantenservice is bereikbaar via de op deze website aangegeven communicatiekanalen